Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti České ghíčko s.r.o,

IČ:04144678, so sídlom Průmyslová
168 Vysoké Mýto 56601

(SK / CZ)

Informácie o ochrane osobných údajov

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode
https://ceskeghicko.cz/shop/, ktorý je prevádzkovaný Českej ghíčko s.r.o., IČO: 04144678, so sídlom
Priemyselná 168 Vysoké Mýto 56601, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Hradci Králové,
oddiel C, vložka 35293Tyto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja
tovaru medzi Českej ghíčko s.r.o., IČO: 04144678, so sídlom Priemyselná 168 Vysoké Mýto 56601,
zaps. v OR vedenom krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 35293 (ďalej
len “Predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “Kupujúci”).
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. kupujúci
podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých
neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky
je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený
a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Definícia

1. Predávajúci

Predávajúcim je (spoločnosť) Českej ghíčko s.r.o., IČO: 04144678, so sídlom Priemyselná
168 Vysoké Mýto 56601, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Hradci Králové, oddiel
C, vložka 35293.

2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim
nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného
výkone svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu
iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje,
ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb.,
o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný
  v živnostenskom registri)
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
  predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie pod.), a
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
  predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito
VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák.
č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. Spotrebiteľská Zmluva

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými
stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území
ČR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Objednať) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané
a nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb.
Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach
vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom,
že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich
prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej
má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom,
odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie,
likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich
z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré
o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese
dostalova@ceskeghicko.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo
Predávajúceho.

Informácie o ochrane osobných údajov

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém
eshopu.
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky,
kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky
Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom
na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane
dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe
zákonných dôvodov.
Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež iba
v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie
mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie
mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy
v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní
dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. uzavretá kúpna
zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote
3. rokov od jej podpisu.

5. Cena a platba

Ponuka s ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné,
a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. náklady
na dopravu sú uvedené v časti “Dodacia lehota a podmienky dodania”. Náklady na použitie
komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení
objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim.
Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako
dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto
dohodnuté inak.

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie
tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie
vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť
dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba cez Go Pay
 • platba pri prevzatí kuriérskou službou alebo platba v hotovosti pri osobnom odbere

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru
prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti
produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 7 dní. V bežných
prípadoch tovar expedujeme do 2 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. konečný
termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je
inštalácie zakúpeného zboží.Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru.

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť
dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil
iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť
až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

 • prepravná služba PPL
 • Zásilkovna

Do 7-tich dní od zakúpenia tovaru poskytujeme možnosť výmeny tovaru zdarma, pričom v rámci
tejto bezplatnej výmeny je možné tovar zaslať kupujúcemu 1 krát, a to buď formou zaslania nové
veľkosti tovaru, alebo iného produktu.

V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 7-tich dní hradí náklady na poštovné
Kupující.V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 2000, – Sk znáša náklady na dopravu a platbu
Predávajúci.

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru,
je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo
opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom
a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú
zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi
a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba
12 mesiacov.

Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra,
Zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť
pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy
tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:
v prípade vady odstrániteľné:

a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b.) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady
neúmerné
c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu
z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade vady neodstrániteľnej:

a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby
po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet
vád vec riadne užívať

a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:

a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach.

Reklamácia sa nevzťahujú na prípady:

 • ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore
  s návodom na použitie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho
 • preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru
 • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou
  použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná
  po uplynutí tejto lehoty
 • vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm

9. Ukončenie Zmluvy

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku,
má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie
v lehote 7-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť
od Zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom
a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie
uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet
Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí svoj kunie
ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu
vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok
a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy
na tretiu osobu.

Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov,
a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.

Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich
zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.

Zmluvné strany sa podľa zákona č. 216/1994 Zb. výslovne dohodli na tom, že všetky
majetkové spory z tejto Zmluvy, ako aj spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z právneho vzťahu
založeného touto zmluvou, s výnimkou sporov vzniknutých v súvislosti s exekúciou a sporov
vyvolaných insolvenčnom riadením, ak sa nevyriešia vzájomnou dohodou, je oprávnený
rozhodovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako rozhodca Mgr. Daniel Janda, nar.
1.4.1971, bytom Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodca určený touto rozhodcovskou doložkou
bude spory rozhodovať bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov
predložených stranami. Ak nebude však rozhodca písomné materiály považovať za dostačujúce,
je oprávnený nariadiť ústne pojednávanie. Arbitráž sa bude konať podľa právneho poriadku SR a bude
uplatnená zásada spravodlivosti.

Náklady rozhodcovského konania tvoria:
a) poplatok za rozhodcovské konanie je 5% z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 5.000, –
Sk. Poplatok predstavuje odmenu rozhodcu. Na odôvodnenú žiadosť môže rozhodca poplatok
znížiť;
b) osobitné náklady vzniknuté v súvislosti s prerokúvaním a rozhodovaním sporu v rozhodcovskom
konaní.

Pri rozhodovaní o náhrade nákladov rozhodcovského konania budú primerane uplatnenia príslušných
ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Rozhodcovský rozsudok nadobúda dňom doručenia účinku
právoplatného súdneho rozhodnutia a je súdne vykonateľný. Pokiaľ táto doložka inak,
platí zákon č. 216/1994 Zb. Otázky rozhodcovského konania touto rozhodcovskou doložkou nevymedzené
a týmto zákonom neupravené je oprávnený rozhodnúť určený rozhodcu sám.

Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie
s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve
pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie
17. júna 2008 (ďalej len “Rím I”), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto
VOP právo českej, a to s vylúčením použitia “Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovar “. Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane alebo bude označené
neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi
predpisy) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. zmluvná
strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenia
ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi
predpisy prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným
prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc
rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím
súdu zistilo, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl.
23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc
krajského súdu v Hradci Králové pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy
a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory
v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu
a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Hradci Králové.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.1.2017 a sú k dispozícii taktiež na internetových
stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú
platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

Vyberte měnu
Česká koruna
Euro